© 2019 by Luc De Mey

Individuele therapie

 

Je praat met de therapeut over waar je in je leven mee worstelt. Het kan ook zo zijn dat je zelfs helemaal geen idee hebt waarom je je zo slecht voelt.


De therapeut zal op een onbevooroordeelde en onpartijdige manier naar je luisteren en met jou je problemen bespreken zodat je voor jezelf de dingen weer op een rij kan zetten en in je leven terug de juiste beslissingen kan nemen.


Gesprekstherapie biedt je de mogelijkheid om op verschillende manieren naar je leven te kijken en om anders met de gebeurtenissen om te gaan.


Belangrijk voor het welslagen van deze therapie is dat er een vertrouwensband ontstaat tussen cliënt en therapeut. De cliënt moet vrij en ongeremd kunnen en durven spreken over wat hem/haar bezighoudt.
Uiteraard is alles wat in deze gesprekken aan bod komt strikt vertrouwelijk.

Depressie

Ik spreek over 'depressief gedrag' en benader een depressie niet als een ziekte of een stoornis. Bijgevolg ga ik ervan uit dat een depressie te behandelen is, en niet iets is waar je de rest van je leven moet leren mee omgaan.


Bedoeling van psychotherapie is om op zoek te gaan waarom iemand zich depressief gedraagt. Onderliggende gevoelens zijn dikwijls kwaadheid en/of verdriet. Door die gevoelens naar boven te halen kunnen we op zoek gaan naar de betekenis van het depressief gedrag.


Praktijkvoorbeeld ter illustratie
Een vrouw meldt zich aan en zegt dat ze depressief is. Uit de eerste gesprekken blijkt dat ze een zeer dominante man heeft en dat haar mening niet aan bod kan komen. Als reactie hierop is de vrouw steeds meer gaan zwijgen en nam ze minder en minder initiatief. Voor de buitenwereld werd de vrouw dus zwijgzamer en passiever, maar ze durfde aan haar familie of vrienden niet openlijk spreken over de problemen in haar relatie. Men ging haar gedrag stilaan omschrijven als depressie, want ze zag er toch zo ongelukkig uit.

 

Als in deze situatie de ware problemen, zijnde de moeilijkheden in de relatie, niet aan bod kunnen komen, dreigt de vrouw langere tijd  opgezadeld te worden met een depressie. Ze kan of durft immers niet spreken over de ware toedracht. Wat kan ze anders doen dan zich zo blijven gedragen?


Het antwoord op deze vraag, dat is de therapie die ik aanbied. Samen op zoek gaan naar de betekenis van bepaald gedrag, en er dan iets anders mee doen. 

Burn-out

 

Burn-out betekent letterlijk 'opgebrand'. De beschikbare energie is op, de batterij is leeg. De mens beschikt over een voorraad energie maar deze is niet onuitputtelijk. En als we er onvoldoende in slagen om tijdig nieuwe energie op te doen dan dreigen we 'plat te vallen'.

Op zoek gaan naar de oorzaken van een burn-out is een essentieel onderdeel in de behandeling ervan.
Wat maakt dat iemand in een burn-out terechtkomt? Ofwel zijn er zaken in diens leven waar bijzonder veel energie naartoe gaat, zoals conflicten, onzekerheid, werkdruk, stress, ofwel slaagt deze persoon er onvoldoende in om nieuwe energie op te doen.


In een therapie wordt dit alles onderzocht, zodanig dat we te pakken krijgen wat de oorzaken zijn van de burn-out. En als de oorzaken gevonden zijn, dan start de behandeling. 

ADHD

Kinderen, jongeren en volwassenen met ADHD vertonen in hun gedrag twee opvallende kenmerken, met name aandachtstekort en hyperactiviteit-impulsiviteit.

  • Aandachtstekort wil zeggen dat het ‘aandachtsniveau’ onvoldoende aangepast is aan de eisen van omgeving. Men kan de aandacht niet lang genoeg bij een taak of een activiteit houden om ze naar behoren af te werken. Men gaat vaak onvoldoende planmatig te werk en is altijd wel iets vergeten of kwijt. Zich organiseren, orde scheppen in de chaos gaat moeilijk.

  • Hyperactiviteit wil zeggen dat het ‘activiteitsniveau’ niet goed is aangepast aan de verwachtingen van de omgeving. Men is vaak te hevig, te druk op momenten dat dat niet wordt verwacht of ongepast is. 

  • Impulsiviteit wil zeggen dat men zich niet goed kan beheersen, er niet in slaagt eerst na te denken vooraleer men iets doet of zegt.


Nu kan je er vanuit gaan dat zulk gedrag aangeboren is (of erfelijk), of dat zulk gedrag 'aangeleerd' is, ofwel een combinatie van beide. Ik spreek me niet uit over het mogelijke erfelijke aandeel, het is alleen niet mijn uitgangspunt van redenering.


Ik ga op zoek naar de betekenis van zulk gedrag: waarom gedraagt een kind of persoon zich zo? Gaan onder zulk gedrag soms gevoelens van boosheid, verdriet of frustratie schuil? Of heerst er verwarring binnenin zo'n persoon, verwarring die tot onrust leidt? En gedraagt men zich van daaruit onrustig?
Allemaal vragen waarop ik in de therapie naar antwoorden zoek. Omdat in die antwoorden soms de sleutel tot mogelijke verandering ligt. 

Seksueel misbruik

Seksueel misbruik is grensoverschrijdend. De lichamelijke en psychische grenzen van het kind, de grenzen in het gezin en de grenzen van de samenleving worden overtreden. Behalve dat een kind mogelijk lichamelijk pijn wordt gedaan, wordt een kind ook gedwongen tot iets wat niet bespreekbaar is. Moeilijke ervaringen kunnen niet gedeeld en gekaderd worden.

Niet-onthuld misbruik leidt tot een relationeel trauma dat de gezins- en familierelaties in hun kern raakt. De continuïteit van zorg, vertrouwen en veiligheid is geschaad.


Het doel van hulpverlening is om zowel het kind als de beschermende relaties rond een kind te versterken.
Onthulling wordt daarbij gezien als een proces en het spreken over onthulling en over de gevolgen van onthulling vormt een wezenlijk onderdeel van de hulpverlening.


Onthullen kan uitsluitend indien personen en relaties stevig genoeg zijn om de consequenties te dragen. Een verhaal dat nog niet denkbaar is, kan niet gehoord of gebracht worden. Een verhaal dat nog niet zegbaar blijkt, wordt bijv. weer ingetrokken of geminimaliseerd. Door onthulling als een proces te beschouwen en niet als een eenmalige activiteit, komt er denk- en handelingsruimte voor het slachtoffer en voor de therapeut.

 

Onbegrepen lichamelijke klachten

Het betreft vaak klachten waarvoor geen lichamelijke oorzaak en medische verklaring gevonden kan worden. Dat betekent dat deze klachten niet begrepen worden door artsen, ook niet door degene die de pijn of lichamelijke last heeft, en ook niet door hun omgeving. Meestal blijven mensen zoeken naar medische verklaringen en oplossingen.

 

Pijn en onbegrepen lichamelijke klachten hebben grote gevolgen, zowel voor degene die ze heeft als voor zijn of haar omgeving. Degene die klachten heeft, wordt minder competent, raakt beperkt in zijn of haar sociale contacten of raakt geïsoleerd. De klachten hebben ook relationele effecten. Het is voor direct betrokkenen vaak moeilijk om aan te zien dat hun dierbare lijdt.

 

Aandacht hebben voor onbegrepen lichamelijk lijden betekent dat ik als therapeut het lichaamsverhaal van de cliënt erken en in een ruimer kader plaats. Soms is onbegrepen pijn analoge en non-verbale communicatie over wat iemand heeft meegemaakt. De klachten geven aan dat men geraakt is door externe gebeurtenissen. Het kan nodig zijn om daarover te vertellen. Hierdoor kunnen onbegrepen klachten begrijpelijk of leefbaar worden.